Skolens retningslinjer og handleplan ved forebyggelse- og håndtering af Covid-19.

Skolens retningslinjer er lavet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og gældende retningslinjer for ungdomsuddannelser på Børne - og Undervisningsministeriets område. Hvis der kommer ændringer i disse anbefalinger og retningslinjer, vil siden løbende bliver opdateret (d. 6. august 2020).

 

Undervisning

Haderslev Katedralskole følger de almindelige bestemmelser i lovgivningen vedrørende undervisning. Det vil sige, at skolen gennemfører undervisning på normale vilkår, dog under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger om særlig opmærksomhed omkring hygiejne i relation til undervisningen, herunder undervisningsmaterialer.

Alle elever skal deltage i undervisningen. Alle elever er orienteret om skolens retningslinjer for forebyggelse af smitte af coronavirus i en pjece, som de har fået udleveret. Ligeledes bliver eleverne løbende informeret om retningslinjer og evt. nye tiltag via Lectio og skolens sociale medier.

 

Risikogrupper 

En elev kan efter en konkret og individuel, lægefaglig vurdering fritages fra fysisk tilstedeværelse på skolen. Det er aldrig skolens ledelse eller ansattes opgave at vurdere, hvorvidt en elev regnes for at tilhøre en risikogruppe. En elev, som efter konkret vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning, som tilrettelægges af læreren.

Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man efter en konkret og individuel vurdering som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapibehandling, kan betyde, at der skal tages særlige hensyn. Er man i tvivl, kan man kontakte den behandlende læge. Hvis ens læge vurderer, at det er for risikabelt at møde op i skolen, skal man kontakte skolen, så både den pædagogiske leder og lærerne kan blive informeret. Skolen vil herefter planlægge sammen med den pågældende elev, hvordan undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt.

For lærere gælder det også, at hvis man bor sammen med en person, der regnes for at være i risikogruppe, og ens læge vurderer, at det er bedst at blive hjemme, vil den pågældende lærer tilrettelægge fjernundervisning for sine elever.

 

Rejser til udlandet

Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som frarådes af Udenrigsministeriet at besøge. Man kan læse mere herom under Udenrigsministeriets rejsevejledning. Der henvises i øvrigt også til skolens studie-ordensregler, hvor det gælder, at man altid skal søge den pædagogiske leder om lov til at rejse i skoletiden.  

 

Mistanke om smitte af coronavirus

Hvis der er mistanke om smitte med coronavirus hos en elev eller en ansat, må den pågældende elev eller medarbejder ikke møde op på skolen. Man skal straks testes for Covid-19, og man møder ikke i skole, før man har fået svar på testen. Er testen positiv, må man ikke møde op på skolen igen før 48 timer efter endt ophør af symptomer. Eleven eller den ansatte skal straks informere skolen om, at man har ladet sig teste.

For lærere, der har mistanke om smitte med coronvirus, gælder samme forhold. Den pågældende lærer skal lade sig teste og må ikke møde på skolen, før der foreligger svar på test. Læreren vil tilrettelægge fjernundervisning, såfremt denne ikke er for syg til at arbejde hjemmefra.

 

Ved enkelte tilfælde af Covid-19

Ved påvisning af Covid-19 hos en elev eller en ansat informeres medarbejdere og elever om dette. Skolen vil  sammen med den smittede opspore nære kontakter, hvilket udover personer i husstanden også er klassekammerater og andre på skolen, som man ikke har holdt afstand til. Alle nære kontakter orienteres om smittetilfælde og opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens råd om at lade sig teste for Covid-19, hvilket bl.a. indebærer, at nære kontakter lader sig teste to gang og isoleres, indtil der foreligger svar på test.

 

Ved flere tilfælde af Covid-19

Ved flere tilfælde af Covid-19 afklares det, om der er tale om en større smittespredning. Alle smittede og disses nære kontakter afgrænses og vil blive bedt om at lade sig isolere og teste svarende til forløbet med enkeltpersoner ovenfor.

Skolen vil herefter vurdere i samråd med de relevante myndigheder, om der skal tages andre foranstaltninger i brug.

 

Hyppige symptomer på Covid-19

Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, ømhed i muskeler, tab af smag- og lugtesans, evt. ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. Stoppet næse eller løbenæse er ikke i sig selv symptomer på Covid-19.

 


FAQ. COVID-19

 

Hvordan kommer dimissionen til at foregå?

Dimissionen afholdes klassevist med max 30 elever i lokalet.

Man kan invitere sine forældre til at komme op på skolen, men de har ikke adgang inde på skolen.

Vognene holder foran skolen. Her vil forældrene kunne stå og vente på studenter og vinke farvel, når de kører.

Udskænkning af alkohol skal begrænses. 

Arrangementet varighed skal afgrænses - der er sat en tidsmæssig ramme på ca. 2 timer inkl. fotografering.

Hvornår åbner skolen igen?

Med Statsministerens udmelding d. 6. april blev det klart, at gymnasierne kan genåbne for alle 3.g'ere og 2. HF'ere fra d. 15. april. På Haderslev Katedralskole vil planen for den kommende undervisning se således ud:

Uge 16: Undervisningen vil for alle klasser fortsat være virtuel, og alle elever skal fortsat arbejde hjemmefra med de planer, som deres lærere lægger ud i Lectio.

Uge 17: I denne uge vil der være terminsprøver for 3.g'ere og 2. HF'ere. Torsdag og fredag vil være undervisning for 2.HF'ere og der vil blive sendt et særskema ud på Lectio.

Uge 18: I denne uge starter 3.g'erne også op på undervisning, og der vil blive sendt et særskema ud til eleverne på Lectio.

 

Læs retningslinjerne for genåbning her:

Endelig kan vi komme i skole igen

Kommer jeg i skole igen, hvis jeg går i 1.g, 2.g eller 1.HF?

Alle elever i 1.g, 2.g og 1.HF vil fortsat modtage virtuel undervisning foreløbig til og med 10. maj. Skolen følger retningslinjerne fra Statsministeriet og afventer udmeldinger vedrørende undervisning for alle fortsætterklasser.

Skal jeg til terminsprøve?

Ja, alle terminsprøver afvikles som planlagt. Dog vil terminsprøverne i år ikke blive afholdt på skolen, men vil istedet blive afholdt hjemme. Det vil foregå som følger:

En terminsprøve bliver til en dagsopgave, som man arbejder med hjemme hos sig selv.  Dvs. den dag, hvor man skulle have været til en terminsprøve på skolen, får man i stedet en opgave, som man skal arbejde med. 

På dagen kl. 9:00 vil eleverne kunne tilgå opgaven via et link, og opgavebesvarelsen afleveres senest samme dag kl. 23:00, som en skriftlig aflevering i en afleveringsmappe i lectio, som den pågældende faglærer har oprettet.

Finn/Lars (IT) vil komme med mere information om, hvordan eleverne tilgår opgaven på dagen via det link.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg under terminsprøverne?

Hvis man bliver syg, sådan at man ikke kan arbejde med sin opgave på dagen, er det vigtigt, at man kontakter sin lærer for at få aftalt en anden afleveringsfrist for sin besvarelse.

Skal jeg til eksamen - Stx?

For 3.g gælder følgende:


2 skriftlige eksamener:

I Dansk A samt i ét af jeres studieretningsfag

1 mundtlig eksamen:

SRP
 

For 1.g og 2.g gælder følgende:

Alle eksamener er i år aflyst

Skal jeg til eksamen - HF?

For 2. HF gælder følgende:


2 skriftlige eksamener:

I Dansk A og i Engelsk B
2 mundtlige eksamener:

I Dansk A og i et andet fag, der er sidst placeret i eksamensplanen.
 

For 1. HF gælder følgende:

Alle eksamener er aflyst

Hvornår offentliggøres de prøver, som jeg skulle have været til eksamen?

Offentliggørelsen vil ske d. 18. juni

Hvornår offentliggøres de skrifltlige fag, som jeg skal til eksamen i?

Eksamensplanen for de fag, som du skal aflægge prøve i, offentliggøres d. 11. maj.

De øvrige fag, som du skulle have været til prøve i, og som nu er aflyst, offentliggøres d. 18. juni.

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg den dag, hvor jeg skal til eksamen?

Her gælder følgende:

Bliver du syg den dag, hvor du skal til eksamen, vil du ikke skulle aflægge sygeeksamen. Din årskarakter i faget vil istedet blive ophøjet til eksamenskarakter.

Bemærk! Uanset hvad du fejler, så vil skolen kræve en lægeerklæring på din sygdom/symptomer. Dog vil der ikke blive stillet krav om test for Covid-19.

Hvordan får jeg karakter i mine afsluttende fag på HF?

Helt ekstraordinært afgives der afsluttende standspunktskarakterer på HF. Der vil skulle afholdes individuelle, faglige vurderingssamtaler med eleverne i de fag, der ikke afsluttes med en prøve.

Der må ikke gives en særskilt bedømmelse af vurderingssamtalen, den samtalen alene indgår i en helhedsvurdering af det faglige niveau i forbindelse med afgivelsen af den afsluttende standpunktskarakter.

I de fag, der normalt ville være afsluttet med både en skriftlig og en mundtlig prøve, vil der kun blive afholdt een samtale.

Samtalen vil vare ca. 15-20 minutter og vil være en dialog om det faglige stof, der er gennemgået i undervisningen.

Hvordan skal der gives afsluttende standspunktskarakter i den naturvidenskabelig faggruppe på 1.HF?

For elever på uddannelsen til hf-eksamen fastsættes de to karakterer for den naturvidenskabelige faggruppe som henholdsvis et simpelt gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi og den enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakter i det af de tre fag, der var udtrukket til prøve for eleven. De to karakterer er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Skal jeg til årsprøver, hvis jeg går i 1.g eller 2.g?

Det korte svar er "ja". For dig, der går i 1.g og 2.g, skal du forberede dig på, at du skal til årsprøve i de fag, hvor der allerede er planlagt prøver. Du skal holde dig orienteret på Lectio for nærmere information herom.

Jeg er selvstuderende. Hvad gør jeg?

Elever, som er selvstuderende, skal til eksamen i de fag, som de selvstuderer.

Jeg er på særlige vilkår. Hvad gør jeg?

Elever, der skal op på særlige vilkår, for eksempel fordi de er sanktionerede for fravær, skal tage sygeprøver i august ud over de prøver, som eventuelt afholdes på deres institution i sommerterminen.

Hvordan får jeg karakter i mine afsluttende fag?

For alle elever gælder det, at de vil få en årskarakter i de fag, som de afslutter.

Det betyder for 1. og 2.g, at den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakter. For 1.hf betyder det, at der gives standspunktskarakter, der ophøjes til eksamenskarakter i fag, der afsluttes efter 1.hf.

De afsluttende standpunktskarakterer vil i år blive afgivet i perioden d. 22. juni. Da undervisningsperioden forlænges gives der altså længere tid til at vurdere den enkelte elevs faglige niveau.

Den afsluttende standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter i stedet for hver af de aflyste prøver

Bemærk! Standpunktskaraktererne for de to skriftlige fag, hvori der skal aflægges eksamen i 3.g offentliggøres d. 11. maj.

Hvordan vægtes årskarakteren som erstattes af en eksamen? Trækker man stadig eksamensfag?

 

Det udtræk af prøver, som ministeriet har foretaget, fastholdes. Der er ikke tale om, at prøvekarakterer erstatter årskarakterer. Det er den anden vej rundt, dvs. at nogle prøvekarakterer erstattes af årskarakterer. I disse tilfælde vil årskarakteren altså stå både under årskarakterer og under prøvekarakterer i eksamensbeviset og vil således tælle med to gange. Eksamensplanen planlægges offentliggjort den 11. maj som normalt.

Kan jeg få dispensation for ikke at få ophøjet min årskarakter til eksamenskarakter?

Her er det korte svar "Nej".

Bliver der afholdt dimission i år?


Der blev den 18. marts 2020 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder indtil videre til og med den 10. maj 2020.

Kan jeg komme til optagelsesprøve til gymnasiet?

Der afholdes optagelsesprøver fredag d. 19. juni.

Alle, der skal til optagelsesprøve, vil modtage et brev i deres e-boks. Er man under 18 år, vil ens forældre også modtage brevet.

 

Kan eksamen i de skriftlige fag foregå med mere en 10 elever samlet i et lokale?

Ja, det vil være muligt at samle et større antal elever i et lokale i forbindelse med en skriftlig prøvesituation, såfremt at afstandskravet på to meter mellem eleverne kan overholdes. Det er en forudsætning herfor, at der føres tilsyn med eleverne, at der sker en styring af adgangen til lokalet og en sikring af, at eleverne ikke samles i store grupper efter prøvens afholdelse.

Får jeg penge tilbage for studieturen?

Efter statsministerens pressemøde d. 6. april stod det klart, at studieturene for alle skolens 2.g'ere ikke kan gennemføres.

På den baggrund har de forskellige rejsebureauer/rejselskaber i dagene efter pressemødet meddelt, at de aflyser studieturene. Det betyder, at langt de fleste elever vil få det fulde beløb, som er indbetalt til studieturen, retur. 

Klassernes lærere vil organisere tilbagebetalingen ved at indsamle bankoplysninger for hver enkelt elev, således at sekretariatet kan tilbageføre de indbetalte penge til studieturen.

 

Hvem skal jeg henvende mig til vedr. studieturen?

De lærere, som skulle have været med på studieturen kender til, hvad der helt præcis vil være gældende for studieturen i den enkelte klasse.

Eleverne skal derfor afvente yderligere information fra deres egne lærere.

Jeg går i 2.g. Kommer jeg på studietur i 3.g?

Det bliver desværre ikke muligt at afvikle studieturen i 3.g.