Skolens retningslinjer og handleplan ved forebyggelse- og håndtering af Covid-19.

Skolens retningslinjer er lavet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og gældende retningslinjer for ungdomsuddannelser på Børne - og Undervisningsministeriets område. Hvis der kommer ændringer i disse anbefalinger og retningslinjer, vil siden løbende bliver opdateret.

Retningslinjerne kan også læse på Undervisningsministeriets egen hjemmesiden:

Retningslinjer for ungdoms- og voksenuddannelsser

Retningslinjer for Covid-19 test

 

Undervisning

Haderslev Katedralskole følger de almindelige bestemmelser i lovgivningen vedrørende undervisning. I øjeblikket gælder følgende:

Afgangselever modtages til fysisk fremmøde på skolen ud fra følgende model: halvdelen af en årgang fremmøder hveranden uge til undervisning i 5 sammemhængende dage. Det er ikke muligt at møde til valgfagsundervisning og undervisning på andre blandede hold. Derfor skal denne undervisning fortsat afvikles virtuelt. 

Alle fortsætterelever modtages til fremmøde til udendørs undervisning een gang om ugen. Det er ikke muligt at møde til valgfagsundervisning og undervisning på blandede hold. Derfor skal denne undervisning fortsat afvikles virutelt.

 

Krav om fremvisning af testresultater

Der er krav om test ved fremmøde til undervisning på skolen. Det gælder også for de elever, der er visiteret til at sidde på skolen og følge undervisning.

Du har aldrig været smittet med - eller syg af corona
Fra i dag mandag d. 15. marts 2021 skal alle elever og ansatte kunne fremvise negativt testresultat, når de møder ind på skolen. Det gælder også ved udendørs undervisning. Resultatet må ikke være ældre end 72 timer fra testtidspunktet. Tidspunktet fremgår af testresultatet.

Har man været smittet med corona indenfor de seneste 14 uger
Har man været smittet med corona indenfor de seneste 14 uger, gælder følgende for både elever og ansatte:
Man skal kunne fremvise et positivt testresultat, som bevidner, at man har været smittet med corona. Man har lov til at fremmøde på skolen og anses ikke for at være smittebærer.

Er det mere end 14 uger siden, at man var smittet med corona?
Man skal fremvise et negativt testresultat ved fremmøde på skolen, som ikke er ældre end 72 timer fra testtidspunktet.

 

Krav om selvtest efter påskeferien med ikraftræden fra d. 6. april.

Efter påskeferien skal skolerne selv stå for al testning. Det forventes at elever og lærere selv udfører testen, som er den nye næsetest, der kun skal 2-3 cm op i næsen. Testen vil blive overvåget af en supervisor.

Skolen modtager testkit og værnemidler fra regionen.

Samtykke

Skolen pålægges at indsamle data på hver enkelt test og indberette disse data til Sundhed.dk.

Elever og ansatte skal give informeret samtykke til at lade sig teste. Såfremt man lader sig teste, anses det som tilstrækkelig samtykken. Inden den enkelte elev eller ansatte testes første gang, skal vedkommende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 13, underrettes om, hvilke data, der registreres i forbindelse med testningen, samt hvem data indberettes til og med hvilket formål.

Ved positivt testsvar

Et positivt svar skal straks indringes til Coronaopsporingen. Her oplyses navn, cpr-nummer og telefonnummer samt tidspunkt for test, testtype og teststed.

Eleven eller den ansatte skal gå i øjeblikkelig selvisolation og bestille tid til en PCR-test med henblik på at verificere det positive testsvar. Der udleveres tillige et informationsbrev fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Transport til selvisolation (eget hjem) må ikke ske med offentlig transport.

Alle elever i stamklassen, hvor den smittede elev går, er per definition nære kontakter. Alle hjemsendes  med henblik på at følge programmet for nære kontakter med selvisolation og to test.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens materiale:

Håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser

 

Risikogrupper 

En elev kan efter en konkret og individuel, lægefaglig vurdering fritages fra fysisk tilstedeværelse på skolen. Det er aldrig skolens ledelse eller ansattes opgave at vurdere, hvorvidt en elev regnes for at tilhøre en risikogruppe. En elev, som efter konkret vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning, som tilrettelægges af læreren.

Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man efter en konkret og individuel vurdering som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapibehandling, kan betyde, at der skal tages særlige hensyn. Er man i tvivl, kan man kontakte den behandlende læge. Hvis ens læge vurderer, at det er for risikabelt at møde op i skolen, skal man kontakte skolen, så både den pædagogiske leder og lærerne kan blive informeret. Eleven har ret til at modtage virtuel undervisning, og den pågældende elev vil blive bedt om at informere sine lærere, der vil gå i dialog med eleven om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt.

For lærere gælder det også, at hvis man bor sammen med en person, der regnes for at være i risikogruppe, og ens læge vurderer, at det er bedst at blive hjemme, vil den pågældende lærer tilrettelægge virtuel for sine elever.

 

Rejser til udlandet

Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som frarådes af Udenrigsministeriet at besøge. Man kan læse mere herom under Udenrigsministeriets rejsevejledning. Der henvises i øvrigt også til skolens studie-ordensregler, hvor det gælder, at man altid skal søge den pædagogiske leder om lov til at rejse i skoletiden.  

 

Ved flere tilfælde af Covid-19

Ved flere smittetilfælde med COVID-19 på et uddannelsessted (personer, ud over de nære kontakter, som testes positive eller elever/ansatte, der oplagt er smittet andetsteds f.eks. i deres husstand) er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større smittespredning. I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet.

Afgrænsningen af et udbrud og evt. nedlukning vil være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er, hvilket blandt andet afhænger af de fysiske rammer og hygiejnemæssige forhold, og hvor meget interaktion elever og ansatte har indbyrdes og med hinanden.

Skolens ledelse kontakter Styrelsen for Patientsikkerhed for rådgivning om afgrænsning og den konkrete håndtering af udbruddet, herunder evt. lukning af bestemte arealer ​​​​​​.

 

Hyppige symptomer på Covid-19

Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, ømhed i muskeler, tab af smag- og lugtesans, evt. ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. Stoppet næse eller løbenæse er ikke i sig selv symptomer på Covid-19.

 

Hvis en elev er hjemme pga af corona

På skolen følger vi Undervisningsministeriet retningslinjer i forhold til elever, der af den ene eller anden grund må blive hjemme pga. corona:

  1. Hvis en elev ikke er syg, men venter på testsvar.
  2. Hvis en elev er visiteret af egen læge til at modtage virtuel undervisning, fordi eleven bor i samme husstand som en person, der er i risikogruppe.
  3. Hvis en elev er smittet med corona, men kun har milde symptomer og ikke er mere syg end eleven kan modtage virtuel undervisning.
  4. Hvis en elev er smittet med corona og er for syg til at modtage virtuel undervisning.

 

Retningslinjer for fravær og virtuel undervisning ved corona.