Skolens retningslinjer og handleplan ved forebyggelse- og håndtering af Covid-19.

Skolens retningslinjer er lavet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og gældende retningslinjer for ungdomsuddannelser på Børne - og Undervisningsministeriets område. Hvis der kommer ændringer i disse anbefalinger og retningslinjer, vil siden løbende bliver opdateret (d. 6. august 2020).

 

Undervisning

Haderslev Katedralskole følger de almindelige bestemmelser i lovgivningen vedrørende undervisning. Det vil sige, at skolen gennemfører undervisning på normale vilkår, dog under hensyntagen til de sundhedsfaglige anbefalinger om særlig opmærksomhed omkring hygiejne i relation til undervisningen, herunder undervisningsmaterialer.

Alle elever skal deltage i undervisningen. Alle elever er orienteret om skolens retningslinjer for forebyggelse af smitte af coronavirus i en pjece, som de har fået udleveret. Ligeledes bliver eleverne løbende informeret om retningslinjer og evt. nye tiltag via Lectio og skolens sociale medier.

 

Risikogrupper 

En elev kan efter en konkret og individuel, lægefaglig vurdering fritages fra fysisk tilstedeværelse på skolen. Det er aldrig skolens ledelse eller ansattes opgave at vurdere, hvorvidt en elev regnes for at tilhøre en risikogruppe. En elev, som efter konkret vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning, som tilrettelægges af læreren.

Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man efter en konkret og individuel vurdering som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapibehandling, kan betyde, at der skal tages særlige hensyn. Er man i tvivl, kan man kontakte den behandlende læge. Hvis ens læge vurderer, at det er for risikabelt at møde op i skolen, skal man kontakte skolen, så både den pædagogiske leder og lærerne kan blive informeret. Eleven har ret til at modtage virtuel undervisning, og den pågældende elev vil blive bedt om at informere sine lærere, der vil gå i dialog med eleven om, hvordan undervisningen kan tilrettelægges bedst muligt.

For lærere gælder det også, at hvis man bor sammen med en person, der regnes for at være i risikogruppe, og ens læge vurderer, at det er bedst at blive hjemme, vil den pågældende lærer tilrettelægge virtuel for sine elever.

 

Rejser til udlandet

Elever skal blive hjemme i 14 dage efter en ikke-nødvendig rejse til lande, som frarådes af Udenrigsministeriet at besøge. Man kan læse mere herom under Udenrigsministeriets rejsevejledning. Der henvises i øvrigt også til skolens studie-ordensregler, hvor det gælder, at man altid skal søge den pædagogiske leder om lov til at rejse i skoletiden.  

 

Mistanke om smitte af coronavirus

Hvis der er mistanke om smitte med coronavirus hos en elev eller en ansat, må den pågældende elev eller medarbejder ikke møde op på skolen. Man skal straks testes for Covid-19, og man møder ikke i skole, før man har fået svar på testen. Er testen positiv, må man ikke møde op på skolen igen før 48 timer efter endt ophør af symptomer. Eleven eller den ansatte skal straks informere skolen om, at man har ladet sig teste.

For lærere, der har mistanke om smitte med coronvirus, gælder samme forhold. Den pågældende lærer skal lade sig teste og må ikke møde på skolen, før der foreligger svar på test. Læreren vil tilrettelægge fjernundervisning, såfremt denne ikke er for syg til at arbejde hjemmefra.

 

Ved enkelte tilfælde af Covid-19

Ved påvisning af Covid-19 hos en elev eller en ansat informeres medarbejdere og elever om dette. Skolen vil  sammen med den smittede opspore nære kontakter, hvilket udover personer i husstanden også er klassekammerater og andre på skolen, som man ikke har holdt afstand til. Alle nære kontakter orienteres om smittetilfælde og opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens råd om at lade sig teste for Covid-19, hvilket bl.a. indebærer, at nære kontakter lader sig teste to gange og isoleres, indtil der foreligger svar på test.

 

Ved flere tilfælde af Covid-19

Ved flere tilfælde af Covid-19 afklares det, om der er tale om en større smittespredning. Alle smittede og disses nære kontakter afgrænses og vil blive bedt om at lade sig isolere og teste svarende til forløbet med enkeltpersoner ovenfor.

Skolen vil herefter vurdere i samråd med de relevante myndigheder, om der skal tages andre foranstaltninger i brug.

 

Hyppige symptomer på Covid-19

Feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, ømhed i muskeler, tab af smag- og lugtesans, evt. ledsaget af stoppet næse eller løbenæse. Stoppet næse eller løbenæse er ikke i sig selv symptomer på Covid-19.

 

Hvis en elev er hjemme pga af corona

På skolen følger vi Undervisningsministeriet retningslinjer i forhold til elever, der af den ene eller anden grund må blive hjemme pga. corona:

  1. Hvis en elev ikke er syg, men venter på testsvar.
  2. Hvis en elev er visiteret af egen læge til at modtage virtuel undervisning, fordi eleven bor i samme husstand som en person, der er i risikogruppe.
  3. Hvis en elev er smittet med corona, men kun har milde symptomer og ikke er mere syg end eleven kan modtage virtuel undervisning.
  4. Hvis en elev er smittet med corona og er for syg til at modtage virtuel undervisning.

 

Retningslinjer for fravær og virtuel undervisning ved corona.