FAQ om Covid-19 og eksamen

Test i forbindelse med adgang til skolen

Krav om test/coronapas

I de tilfælde, hvor der er krav om test, gælder, at elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen skal kunne dokumentere, at vedkommende inden for de seneste 72 timer har fået taget en corona-test, og at testen har et negativt resultat.

De 72 timer regnes således fra tidspunktet, hvor testen er foretaget.

Der kan gennemføres hurtigtest på skolen. Skolen anbefaler dog altid, at man fremmøder med et gyldigt coronapas, så man ikke risikerer at komme for sent til fx. en eksamen.

Undtagelse for test

Opfordring til og krav om test gælder ikke for elever, ansatte og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen/institutio-nen der:

  • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,
  • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19,
  • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tids-rum, i det omfang de kan fremvise dokumentation for et positivt undersø-gelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt
  • kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis, eller
  • kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis.

 

Skolen skal foretage en samlet vurdering af, om en elev, ansat eller besøgende kan undtages

Det er undervisningsinstitutionen, der afgør, om der er behov for lægeerklæring for at institutionen kan vurdere, om eleven,den an-satte eller den besøgende skal undtages test.

 

Eksamen og prøver 

Dokumentation for sygdom/nærkontakt relateret til corona

I forbindelse med sygdom ved prøverne skal der foreligge dokumentation for elevens/kursistens sygemelding, jf. § 9 i den almene eksamensbekendtgørelse (retsinformation.dk).

Det kan være lægeerklæring eller testsvar fra COVID-19-test.

Tilsvarende skal der som udgangspunkt foreligge dokumentation for elevens/kursistens afbud som følge af selvisolation på grund af nær kontakt til smittet, hvis dette er muligt.

 

Hvad sker der, hvis en elev er syg/nærkontakt relateret til corona

Vurderer institutionens leder det muligt, flyttes den mundtlige prøve for pågældende elev/gruppe til et senere tidspunkt i sommerterminen.

Vurderer institutionen det ikke muligt at flytte den mundtlige prøve, vil pågældende elev/ gruppe af elever i stedet få den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter. Det samme gælder for den skriftlige eksamen/prøve.

 

Hvad sker der, hvis en elev er syg/nærkontakt relateret til corona og derfor ikke kan gå til mdt. eksamen i SRP.

Hvis det efter institutionens leders vurdering er muligt at udsætte den mundtlige prøve til et senere tidspunkt i sommerterminen 2021, udsættes prøven.

Hvis ikke dette er muligt, giver censor og eksaminator i samarbejde en bedømmelse af elevens præstation på baggrund af det skriftlige produkt alene.

Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som eleven ville have fået ved den aflyste mundtlige prøve.

 

Hvad sker der, hvis en elev bliver syg under prøven

En elev, der bliver syg under en prøve, skal aflægge en ny prøve i førstkommende prøvetermin (sygeterminen i august 2021). Eleven kan ikke få ophøjet sin standpunktskarakter til prøvekarakter.

 

Kan skolen vælge at lægge en indviduel evalueringssamtale i forbindelse med karaktergivningen?

Hvis en elev på grund af meget højt fravær ikke har vist tilstrækkelig faglighed i undervisningen og der på grund af dette ikke foreligger et tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag i forbindelse med den afsluttende årskarakter, kan skolen vælge at indkalde eleven til en evalueringssamtale. Evalueringssamtalen skal styrke bedømmelsesgrundlaget, men kan ikke stå alene. 

 

Vil det fremgå af eksamensbeviset, at eksamenskarakteren er ophøjet fra den afsluttende årskarakter

Nej