Anti-mobbestrategi på Haderslev Katedralskole

 

På Haderslev Katedralskole er vi vores skole. Vi passer på hinanden. Vi har plads til alle. Vi er fælles om vores skole.

Og derfor accepterer vi heller ikke, at nogen bliver - eller føler sig mobbet.

Skolen griber med det samme ind, hvis nogen bliver mobbet - det er vores strategi.

 

 

Skolens ledelse, studievejledere og lærere arbejder alle for, at der ikke bliver mobbet på Haderslev Katedralskole. Derfor reagerer lærerne, når de bliver opmærksomme på, at ikke alle trives i deres klasse. Nogle gange er det nok med en samtale med klassen, andre gange kommer studievejlederen eller skolens ressourceperson forbi og andre gange er hele klasseteamet involveret. Skolens lærere arbejder alle sammen for elevernes trivsel og der arbejdes også i undervisningen sammen med eleverne, men mobning er ikke altid noget, som lærerne opdager.

 

Hvad er mobning?

Hvad vil det sige ”at mobbe”? Mobning betyder, at én eller flere personer opfører sig overfor et andet menneske, så han eller hun bliver ked af det eller føler sig mindre værd i forhold til andre. Mobning er noget, der oftest foregår i en gruppe. Der er tale om mobning, når der er tale om noget, der gentages, og noget, der sker over længere tid. Det er også at mobbe, hvis nogen med vilje holdes ude af fællesskabet i klassen eller i en gruppe i klassen.

Alle kan mobbe, og man kan mobbe på mange måder. Man kan sige grimme ting om - og til en anden. Man kan skrive grimme ting, fx på de sociale medier, men man kan også mobbe ved den måde, man opfører sig på. Man kan gå ind foran en anden eller gå væk fra en person, hver gang han eller hun kommer og stiller sig, sætter sig osv.

Mobning kan foregå mange steder, når man er sammen i klasselokalet eller rundt om på skolen i pauserne. Mobning kan også foregå på de sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat osv.), på mail og på lectio og på sms. Det er lige så meget mobning, som det, der bliver sagt eller vist på skolen.

 

Vi har et fælles ansvar

Vi har et ansvar. Mobning er nemlig ikke kun noget, der foregår mellem den eller de, der mobber og den, der bliver mobbet. Uanset om man er vidne til mobning eller selv bliver mobbet, kan man altid gå til sin lærer, studievejleder eller pædagogiske leder.

 

Forebyggelse af mobning

På Haderslev Katedralskole arbejder lærerteamet sammen med eleverne med trivsel og fællesskab i klasserne i særlige km-moduler (klassens modul), hvor der udarbejdes klassekontrakt for det gode undervisningsmiljø. Der arbejdes desuden med andre temaer, som lærerteamet finder relevant for det gode undervisningsmiljø.

Mobning er et kompliceret fænomen, og det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en situation kan siges at være mobning. Når lærerne, studievejlederne eller ledelsen får at vide, at undervisningsmiljøet og trivslen i en klasse ikke fungerer, vil ledelsen i samråd med lærerteamet anvende de 8 tegn på mobning fra DCUM’s hjemmeside. DCUM står for Dansk Center for Undervisningsmiljø.

 

Handleplan:

Anmeldelser om mobning kan både ske fra en elev, der føler sig mobbet eller fra dennes myndighedshaver, men det kan også ske fra elever, der er vidner til mobning.

 

  • Anmeldelsen kan ske til en lærer, en studievejleder eller til ledelsen.
  • Mobningen skal afdækkes, og der er lagt en handlingsplan inden for 10 dage. 
  • Handlingsplanen er en beskrivelse af det videre forløb for de involverede parter.
  • Handlingsplanen skal indeholde en skitseret tidsplan, herunder også en plan for evaluering af situationen og om der er sket     forandringer i fx. klassekulturen og undervisningsmiljøet.
  • På baggrund af evalueringen følges der op på handlingsplanen, og det videre forløb planlægges sammen med de elever, som er involveret i anmeldelsen.

 

Enhver anmeldelse er individuel, og derfor vil handlingsplanen udarbejdes individuelt for den enkelte elev. I handlingsplanen kan både lærerteam, ledelse, studievejleder og forældre bringes i spil. Handlingsplanen vil også indeholde beskrivelse af konkrete tiltag som samtaler med enkeltpersoner, grupper eller hele klassen og der kan iværksættes aktiviteter, som skal styrke det sociale fællesskab og trivslen i klassen. I særligt grove tilfælde kan der også sanktioneres overfor mobningen. Der sanktioneres overfor adfærd, der bryder med skolens studieordensregler og som vurderes at have direkte indflydelse på undervisningsmiljøet i klassen.

Handlingsplanen udarbejdes og evalueres ud fra nedenstående model over 4 faser, som er anbefalet af DCUM.

Klagemuligheder

En elev eller dennes myndighedshaver kan klage, hvis eleven oplever, at skolen ikke griber ind overfor mobning. Klagen sendes direkte til rektor. Klagen skal være skriftlig og velbegrundet.

Hvis rektor ikke giver medhold i klagen, kan klagen sendes videre til Klageinstansen mod Mobning, som er oprettet som en del af DCUM. Man kan tilgå klageinstansen direkte her.