Haderslev Katedralskoles Bibliotek


Haderslev Katedralskoles bibliotek består af godt og vel 25.000 bind. De står opstillet i et samlet område i kælderen under skolens østfløj (administrationsfløjen). Adgang fås via den østligste trappenedgang og lokale 11.

Skolens bibliotekar Helge Wiingaard træffes normalt alle skoledage efter aftale på biblioteket.

 

Åben samling
Den åbne samling er umiddelbart tilgængelig. Målgruppen er alle skolens brugere – elever og lærere. Udlån foregår ved selvbetjening og mod udfyldning af udlånsblanket, der er fremlagt på bibliotekarens kontor umiddelbart ved indgangen. Udlånsblanketten efterlades på bibliotekarens skrivebord. Med mindre andet aftales, er lånetiden 1 måned. Når en hjemlånt bog afleveres, lægges den på bibliotekarens skrivebord. Evt. hjemkaldelser foregår ved direkte henvendelse fra bibliotekaren.

Lukket samling
Den lukkede samling er opstillet i tre aflåste depoter samt i den lange gang, der løber parallelt med de øvrige bibliotekslokaler i bygningens længderetning. Her er der normalt kun adgang ifølge med bibliotekaren. Udlån finder sted efter særlig aftale. Skolens fem ældste bøger fra før 1501 opbevares i brandsikkert skab i stueetagen og kan ikke lånes.

Søgebase
Samtlige bøger er søgbare i bibliotekets søgebase.
Basen giver kun adgang til søgning. Man kan altså ikke se, om en bog er udlånt, reservere den, eller på anden måde bruge den i forbindelse med hjemlån.

Bogportrætter
P.g.a. sin århundredlange tilknytning til Haderslev Katedralskole afspejler bibliotekets ældre bogsamling skolens historie tilbage til 1500-tallet. Læs mere om bibliotekets historie her.
En række af bøgerne er beskrevet i nedenstående bogportrætter, hvor du kan læse mere om de enkelte bøgers indhold, forfatter og baggrund. De anførte årstal angiver de pågældende eksemplarers trykkeår.

 


Bogportrætter

 

Tro og tanke

 1. Werner Rolewinck: Fasciculus temporum (Verdenskrønike, 1490). Pave Gregor den Store: Omeliae (prædikensamling) (1475)
 2. Petrus Lombardus: Liber sententiarum, cum questionibus S. Bonaventurae (De fire sentensbøger, 1491)
 3. Bartholemæus Anglicus: De proprietatibus rerum (Om tingenes egenskaber) (1492)
 4. Omnium poerum divi Eusebii Hieronymi Stridonensis (Den hellige Hieronymus' samlede værker, 1516)
 5. Biblia Graeca (Erasmus af Rotterdams græske bibeloversættelse, 1545)
 6. Cyriacus Spangenberg: Den Christelige Husstafel: Huorledis huer Christen Menniske skal skicke sig vdi sit Kald oc Stat (1561)
 7. Diogenes Laertius: De vitis, dogmatis et apophthegmatis clarorum philosophorum (Græske filosoffers levnedsbeskrivelse, 1594)
 8. Biblia Universa et Hebraica guidem cum latina interpretion (1657), Biblia Hebraica ad optimorum tam  impressorum quam mascriptorum aliquot codicum fidem collate (1716), Hebraisk skolebog (Genesis, u.å.)
 9. Lucius Seneca: Om sæderne (1658)
 10. Thomas Kingo: Aandelig Sjunge-Chor, første og anden Part (1677, 1681)
 11. Gottfried Wilhelm Leibniz: Essais de Théodicée: Sur la bonté de Dieu, la liberté l'homme et l'origine du mal (1714)
 12. Immanuel Kant: Critik der reinen Vernunft (1799)
 13. Evangelisk-kristelig Psalmebog, til Brug ved Kirke - og Huus-Andagt (1809)
 14. Søren Kierkegaard: Enten - Eller. Et Livs-Fragtment udg. af Victor Eremita (1843)
 15. Martin Luther: Werke, udg. Weimar (1883-1889)

 

Videnskab

 1. Pierre Bayle: Dictionaire Historique et Critique (1730)
 2. Videnskabernes Selskab: Skrifter, som udi det Kiøbenhavnske Selskab af Lærdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplæse af Aarene 1743 og 1744 (1745)
 3. Flora Danica: Aftegninger paa de Planter, som voxe vildt i Kongerigerne Danmark og Norge, i Hertugdømmerne Slesvig og Holsteen, og i Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst ... (1761-1883)
 4. Niels Kjærbølling: Ornithologia Danica - Danmarks fugle I 252 Afbildninger af de dragtskiftende gamle Hanner samt de fra Hannerne væsentligt afvigende Hunner og unge Fugle (1851, 1856)
 5. H.C. Ørsted: Aanden i Naturen (1856)
 6. Johann Wolfgang Goethe: Zur Farbenlehre: Didaktischer Theil, Polemischer Theil, Geschichte der Farbenlehre (1858)
 7. Carl Friedrich Gauss: Disquisitiones Arithmetica samt Briefwechsel zwischen C.F. Gauss und H.C. Schumacher (1870)

 

Den skønne litteratur

 1. John Milton: Paradise Lost (1750)
 2. Jean-Jacques Rousseau: Émile og de l'education (1762)
 3. Ludvig Holberg: Peder Paars - Er heroisk-comisk Poema (1772)
 4. Snorri Sturluson: Heimskringla edr. Noregs Konunga-Sögor (1777-1826)
 5. Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise (1779)
 6. Minerva - et Maanedsskrift (92 bind, 1785-1808)
 7. Johan Heinrich Voss: Musenalmanach für da Jahr 1798 (1798)
 8. Adam Oehlenschlägers Poetiske Skrifter (1805)
 9. N.F.S. Grundtvig: Optrin af Nordens Kiæmpeliv (1811)
 10. Frederik Paludan-Müller: Adam Homo (1842-1849)
 11. C. Flor: Haandbog i den danske Litteratur (1844)
 12. Aischylos: Orestias (1844)
 13. Horats' Oder og Breve, udgivne til Skolebrug af Edv. Lembcke (1855)
 14. Valdemar Seier, historisk Roman af Bernhard Severin Ingemann (1860)
 15. Georg Brandes: Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur (1872)
 16. Fr. Moth: Vagantviserne. Træk af Middelalderens Studenterliv og Digtning (1913)
 17. Kaj Munks skuespil (1932-1944)

 

Nord og syd for grænsen

 1. Jacob Krüger: Historia von dem herrlichen Triumph- Lehen- und Ehrentage zu Odensehe ... (Den herlige triumf, lenshyldingen i Odense, 1581)
 2. Hermann Hamelmann: Oldenburgische Chronicon (1599)
 3. Helmond: Chronica Slavorum (Helmolds Slaverkrønike, 1659)
 4. Ernst Joachim von Westphalen: Monumenta inedita rerum Germanicarum praecipue Cimbriacarum et Megapolensium... (1739-50)
 5. Uwe Jens Lornsen: Die Unions-Verfassung Dänemarks und Schleswigholsteins (1841)
 6. Skriftlige kilder vedr. Genforeningen 1920
 7. Haderslev Stiftstidende (1923-1929)

 

Danmark og danskerne

 1. Saxo Grammaticus, Stephen Hansen (ed.): Saxonis Grammatici historiæ danicæ libri XVI (Saxos Danmarkshistorie, 1644-1645)
 2. Arild Hiutfeldt: Danmarckis Rigis Krønicke (1650-1652)
 3. Danmarckis oc Norgis fructbar Herlighed, udi 4 Bøger forfattet... Sammenskrefvet aff Arent Berntsen Bergen (1650-1656)
 4. Erich Pontoppidan: Annles Ecclesiæ Danicæ diplomatici... Kirchen-Historie des Dännemarck, I-II (Pontoppidans Kirkehistorie, 1741)
 5. Laurids de Thurah: Den danske Vitruvius (1746-49)
 6. Ludvig Holberg: Dannemarks Riges Historie (1753)
 7. Erich Pontoppidan: Den danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark: med dets naturlige Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Væxter, Dyr og andre Affødninger, dets gamle Tildragelser og nærværende Omstændigheder i alle Provintzer, Stæder, Kirker, Slotte, Herre-Gaarde. Forestillet ved en udførlig Lands-Beskrivelse ... (1763-81)
 8. Jacob Langebek: Scriptores Rerum Danicarum Medii Ævi (1772-1878)
 9. P. F. Suhm: Historie af Danmark (1782-1828)
 10. Småskrifter fra Slesvigs historie, bl.a. H. A. Krüger: Mit Forslag til Grundlov for Danmarks Riges Fællesanliggender (1863)
 11. Hal Koch: Dagen og Vejen (1942)

 

Konger, kejsere og andre store mænd

 1. Einhard: Vita et gesta Caroli Magni (Karl den Stores Levned, 1521)
 2. Claus Christoffersen Lyscander: Synopsis historiarum Danicarum (Christian IV's slægts oversigt, 1622)
 3. Charles Ogier: Ephemerides sive iter Danicum, Svecicum, Polonicum ... (Det store bilager, 1656)
 4. Peder Hanssøn Resen: Kong Frederichs den Andens Krønicke (Frederik 2.s krønike, 1680)
 5. Jöran Andersson Nordberg: Leben Carl des Zwölften Königs in Schweden (1745)
 6. Niels Pedersen Slange: Den Stormægtigste Konges Christian den Fierdes Historie (1749)
 7. Louis Adolphe Thiers: Histoire du Consulat et de l'Empire (1845-1862)
 8. Otto von Bismarck: Gedanken und Erinnerungen (1898-1901)

 

Krig og fred

 1. Heinrich Rantzau: Commentarius Bellicus (1595)
 2. Theatrum Europæum od. Beschreib. aller u. jeder denckwürd. Geschichten, so sich hin. wider ind der Welt, fürnämlich aber in Europa u. Teutschen Landen ... (1662)
 3. Samuel von Pufendorf: De rebus a Carolo Gustavo Sveciæ rege gestis (Carl X Gustavs bedrifter, 1696)
 4. Hugo Grotius: De jure belli ac pacis (Om krigens og fredens ret, 1734)
 5. Thucydides: Geschichte des peloponnesischen Krieges (1760)
 6. Alfred Graf von Schlieffen: Cannae (1925)

 

Lov og ret

 1. Christian IV's reces (1643)
 2. Kong Christian den Femtis Danske Lov (1683)
 3. Corpus Juris Canonici (Kanonisk ret, 1695)
 4. Corpus Juris Civilis (1721)
 5. Code Napoléon: Nouvelle Édition. Conforme à l'édition originale de l'imprimerie impérale (1807)
 6. F. C. von Savigny: Das Recht des Besitzes (1818)
 7. A. S. Ørsted: Over det den forenede Rigsdag forelagte kongelige Budskab om Arvefølgen for den samlede danske Stat (1852)
 8. Lov af 9. april 1891 om Det offentlige Fattigvæsen samt Lov om Aldersomsunderstøttelse

 

Sproget

 1. M. F. Quintiliani oratoriarium institutionum (Quintilian: Talekunstens indretning, 1543)
 2. Peder Syv: Den danske Sprog-Kunst eller Grammatica samt et Tilhegn om dette Sprogs Skriverigtighed med videre Forklaring ogm Forsvar (1685)
 3. A Dictionary of the English Language in which the Words are deduced from their Originals and illustratede in their different Significations by Examples from the best Writers to which are prefixed af History of the Language and an English Grammar (1785)
 4. Aeschinis et Demosthenis Orationes de Corona (1815)
 5. Rasmus Rask: Undersøgelse om det gamle Nordiske og Islandske Sprogs Oprindelse (1818)
 6. Wilhelm von Humboldt: Gesammelte Werke (1841-1846)

 

Europa

 1. Tutte le opere di Nicolo Machiavelli divise in 5 parti, et di nuovo con somma accuratezza ristampate (1550)
 2. Paolo Giovio: Historiatum sui temporis (Italiens historie, 1550)
 3. C***: Atlas Historique ... avec des dissertations par Gueudeville, 1708-14
 4. Titus Livius: Ab urbe condita (1786)
 5. Condorcet: Udkast til et historisk Skilderie af den menneskelige Aands Fremskridt (1797)
 6. Johann Gottlieb Fichte: Reden an die deutsche Nation (1808)
 7. Jacob Burckhardt: Die Cultur der Renaissance in Italien (1869)

 

Verden

 1. Claudios Ptolemaios: Cosmographia (Verdensbeskrivelse, 1486)
 2. Sebastian Münster: Cosmografia Universale (Verdensbeskrivelse, 1558)
 3. Strabonis rerum geographicarum: Libri XVII (Strabons geografi, 1587)
 4. Adam Olearius: Vermehrte Newe Beschreibung der Muscowitischen vnd Persischen Reyse (En rejse til Moskva og Persien, 1656)
 5. Carsten Niebuhr: Beschreibung von Arabien (1772)
 6. Georg Høst: Efterretninger om Marókos og Fes (1779)
 7. Alexander von Humboldt: Kosmos: Entwurf einer physischen Weltbeschreibung (1845-1862)

 

Biblioteket

 1. Haderslev Katedralskoles historie på skolens bibliotek (2017)
 2. Bøger har deres skæbne: En fortælling om biblioteket og dets historie (2020)
 3. Bøger om bøgerne: Litteratur om Haderslev Katedralskoles Bibliotek