Studie-ordensregler på HaKa

Underskriftblanket.

- skal medbringes på første skoledag


VI ER VORES SKOLE – OG VI PASSER PÅ HINANDEN

På Haderslev Katedralskole bliver du en del af et fællesskab med en inddragende, demokratisk og rummelig kultur. På Haderslev Katedralskole passer vi alle på hinanden, og vi lægger vægt på et åbent og involverende læringsmiljø, hvor der er plads til faglige og sociale aktiviteter både i – og udenfor skoletiden.
På Haderslev Katedralskole er der plads til alle, og du har valgt en skole, hvor du indgår i et forpligtende fællesskab, hvor både din og alles indsats bidrager til et godt læringsmiljø og nogle gode skoleår. Som elev på skolen viser du loyalitet for de respektfulde relationer, der er mellem eleverne og mellem lærere og elever. Som elev forpligter du dig til at opretholde god ro og orden på skolen.

Når du møder på skolen første gang, vil du få udleveret en erklæring på, at du har læst - og accepterer vores studie-ordensregler. Denne erklæring skal du tage med hjem og underskrive sammen med dine forældre, hvis du er under 18 år, og aflevere på skolen hos sekretærerne.

Quick links: Gå til studie og tilstedeværelse | Gå til evaluering og karakterer | Gå til eksamener og prøver | Gå til rusmiddelpolitik | Gå til IT-regler | Gå til ekskursionsregler

GENERELLE ORDENSREGLER

Generelt

På Haderslev Katedralskole forudsætter vi, at alle overholder almindelige normer for god opførsel, orden og samvær. Dette gælder ved alle former for aktiviteter, uanset om det er i undervisningen eller ved andre aktiviteter. Skolens almindelige ordensregler gælder også ved ekskursioner og studieture.

Nedenfor kan du se, hvad vi på Haderslev Katedralskole forstår ved almindelig god adfærd.

 • Alle hjælpes ad med den almindelige oprydning. De enkelte klasser er ansvarlige for og forpligtet til, at der er ryddet op i klasserne, når undervisningsmodulet er slut. Efter hvert modul skal stolene sættes op. Hvis lokalet ikke er opryddet og tilgængeligt for rengøring, vil din klasse blive mødt om morgenen med et skilt på døren med beskeden om, at det ikke har været muligt at rengøre lokalet.

 

 • Mobiltelefoner skal være på lydløs og i tasken i undervisningen. Det er herefter op til den enkelte lærer at beslutte, om der er pædagogisk belæg for at inddrage mobiltelefonen i undervisningen. Hvis lærerens anvisninger ikke respekteres, kan læreren inddrage mobiltelefonen i timen. Særligt for HF gælder at mobiltelefonen ved timens start lægges i en særlig kasse til mobiltelefoner.

 

 • Eleverne skal selv rydde op efter sig i fællesområderne. Oprydningen i fællesarealerne går "på tur" hver uge blandt klasserne. Skolens pedeller sender en besked til den klasse, som står for oprydningen i den førstkommende uge.

 

 • Alle klasser har en dukseordning, så der bliver ryddet op og luftet ud i alle lokaler efter hvert modul.

 

 • Du er selv ansvarlig for opbevaring af dine ejendele. Skolen råder over nogle elevskabe, som du kan søge om at få en nøgle til.

 

Din adfærd på skolen

 • På Haderslev Katedralskole har vi en forventning om, at du kan indgå i et loyalt og forpligtende fællesskab, hvilket også betyder, at vi ikke accepterer nogen former for mobning, voldelig adfærd, truende adfærd eller hærværk på skolens ejendom. Religiøs forkyndelse eller tilskyndelse til fundamentalistiske holdninger er ligeledes i strid med vores fællesskabende værdigrundlag.

Din adfærd udenfor skolen

 • Skolens studie-ordensregler gælder også din adfærd underfor skolen i din fritid i de ganske særlige tilfælde, hvor din adfærd skønnes at have direkte indflydelse på undervisningsmiljøet og samværet på skolen. Det være sig ved grove tilfælde af vold og ved adfærd på sociale medier, som skønnes at være krænkende og ødelæggende for fællesskabet og undervisningsmiljøet på skolen.

Ansvar og forsikring

Haderslev Katedralskole har ikke en fælles forsikring for alle elever. Du har som elev på HaKa selv ansvaret for dine ejendele, din færden og dine handlinger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at være dækket af enten din egen eller dine forældres forsikring. Dette gælder også ved ekskursioner, studieture og alle aktiviteter udenfor skolen.

Advarsler og sanktioner

Skolens ledelse kan udstede sanktioner ved overtrædelse af skolens studie-ordensregler.  Skolen har mulighed for at sanktionere overfor din adfærd udenfor skolen. ​​​​​​​

STUDIEAKTIVITET OG TILSTEDEVÆRELSE

Mødepligt

For at være studieaktiv skal du møde til undervisningen og deltage aktivt. Du skal sørge for at få afleveret dine skriftlige afleveringer til den fastlagte tid, som står angivet i Lectio, og deltage i planlagte eksaminer, terminsprøver og årsprøver. Deltagelse i ekskursioner og studieturen er også en del af det at være studieaktiv. Fritagelse fra disse planlagte aktiviteter beror altid på et individuelt skøn, og du skal altid kontakte din nærmeste pædagogiske leder, hvis du af personlige årsager har behov for fritagelse fra undervisningen, herunder særlige aktiviteter i dagligdagen og planlagte prøver og eksamener. Skolen kan til enhver tid bede om en lægeerklæring ved højt fravær, gentagne tilfælde af sygdom og hvis der er særlige behov, der skal tages hensyn til. Skolen har ikke pligt til at betale for en lægeerklæring.

Ved fravær registrerer din lærer det i Lectio. Der noteres fravær for både fysisk fravær og manglende skriftlige afleveringer. Alle former for fravær noteres uanset årsagen, herunder også fravær i enkelte moduler.  Du har pligt til at notere årsagen til dit fravær i Lectio, så din studievejleder og din pædagogiske leder kan se, hvorfor der er fravær. Din studievejleder og din pædagogiske leder kigger jævnligt på dit fravær og tager sammen stilling til, hvornår fraværet er bekymrende og kræver en samtale. Er du under 18 år, har skolen lov til at kontakte dine forældre.

Det er dit ansvar at notere årsag for fravær så studievejleder og pædagogisk leder kan se, hvorfor der er fravær.

 

FRAVÆR ER ALTID INDIVIDUELT OG BEHANDLES INDIVIDUELT.

 

Fravær

Særligt om idræt: Nogle elever vil i ganske særlige tilfælde kunne fritages helt eller delvist fra idræt efter anmodning og skolens vurdering, når eleven på grund af et handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage i aktivt i undervisningen eller dele af undervisningen. Fritagelse fra idræt kræver en lægeerklæring. Skolen betaler ikke denne lægeerklæring. Ved fuldstændig fritagelse fra idræt, skal faget erstattes af et andet c-fag, som typisk placeres i 3.g.

Hvis man fritages delvist fra idræt, betyder det, at man fortsat møder til undervisningen, selv om man ikke deltager i den praktiske del af undervisningen. Man vil gå til eksamen i faget. 

 

Ferie

Der er undervisningspligt, og derfor er det ikke muligt at tage på ferie i skoletiden.

 

​​​​​​​Skriftlige afleveringer

Du vil i løbet af din tid på HaKa få en række skriftlige afleveringsopgaver. Teamlederen for den enkelte klasse koordinerer løbende antallet af ugentlige elevtimer for stamklassefag. 

Det er dit ansvar at få opgaverne afleveret til tiden. Hvis du undtagelsesvis ikke kan overholde en afleveringsfrist, skal du lave en aftale med din lærer. Drejer det sig om flere opgaver i en periode, så skal du sammen med din pædagogiske leder finde en løsning.

Ved virtuel undervisning vil du nogle gange blive bedt om at lave en skriftlig aflevering, som afleveres ved timens afslutning. Manglende aflevering vil betyde, at du får fravær for timen.

 

Snyd ved skriftlige afleveringer

Plagiat og snyd er ikke tilladt.

1.       Hvis du afleverer en opgave, der er hel eller delvis afskrift af en anden opgave, vil du i første omgang få en mundtlig tilrettevisning af din lærer. Lærerteamet har et tæt samarbejde omkring klassens trivsel og studieadfærd, så den mundtlige tilrettevisning er en generel tilrettevisning for alle fag, som din pædagogiske leder herefter orienteres om.

2.       Sker det igen vil du komme til en samtale hos din pædagogiske leder og modtage en skriftlig advarsel for plagiat. Denne skriftlige advarsel betyder, at en gentagelse af forseelsen i grove tilfælde kan medføre, at du indstilles til eksamen på særlige vilkår i det - eller de fag, hvor der har fundet plagiat sted, da dine lærere ikke har et reelt vurderingsgrundlag af din faglighed. Afgørelsen beror altid på en individuel vurdering, og du vil altid blive hørt i sagen og blive forelagt dens afgørelse.

​​​​​​​

Advarsler og sanktioner

Skolen kan udstede en række sanktioner i forbindelse med fravær. Sanktionerne vil altid bero på en individuel vurdering og grovheden af dit fravær, herunder manglende afleveringer, og plagiat. 

Alle advarsler og sanktioner gives i henhold til Bekendtgørelsen nr. 1070 af 13. december 2017 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Er du under 18 år modtager dine forældre eller værge også brev. Du kan klage over skriftlige advarsler og studieinaktivitet, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til. 

Såvel fravær som advarsler og sanktioner gælder kun for det aktuelle skoleår. Dog vil den pædagogiske tilrettevisning kun blive udstedt én gang og blive overført til det næstkommende skoleår. Med den pædagogiske tilrettevisning har du pligt til at nedbringe dit fravær straks efter samtalen. Sker det ikke, vil reglerne om sanktioner i stedet træde i kraft.

 

EVALUERING OG KARAKTERER

Løbende evaluering

Skolen har en evalueringsstrategi, hvor du i løbet af din skoletid evaluerer på dit faglige niveau og undervisningen i de enkelte fag. Evalueringen sker sammen med den enkelte lærer.​​​​​​​

 

Karakterer og bedømmelse

Uanset om du går på stx eller hf, vil du løbende blive informeret om dit faglige niveau.

I løbet af et skoleår vil du få standpunktskarakterer på stx. Ved skoleårets afslutning er den sidste standpunktskarakter i de afsluttende fag en årskarakter, som overføres til dit eksamensbevis, hvis du går på stx. Årskarakteren er dermed ikke en gennemsnitskarakter for hele året, jf. Bekendtgørelsen om uddannelsen til studentereksamen, §21, stk. 2.
Årskarakterer og eksamenskarakterer indgår i vurderingen af, hvorvidt du rykker videre til næste klassetrin på stx. Eksamenskarakterer og faglige vurderinger er afgørende for om du rykker op til næste klassetrin på hf.

 

Klageret

Det er muligt at klage over sin karakter, hvis man vurderer, at den er forkert. Alle klager skal være skriftlige og sendes til ledelsen. For årskarakterer stiles klagen til den pædagogiske leder og for eksamenskarakterer samt ved SRO, SRP og SSO, stiles klagen til rektor. Klagen skal indeholde en faglig begrundelse for, at man ønsker karakteren ændret. 

Der er ingen formel klagefrist for klager over årskarakterer. Klagefrist ved eksamen fastsættes centralt af ministeriet – klagefristen er 14 dage efter karakteren er givet. Alle elever bliver orienteret om klagefristen på Lectio i forbindelse med de årlige eksamener.

 

EKSAMEN, TERMINSPRØVER OG ÅRSPRØVER

Mødepligt

I løbet af din skoletid skal du til en række eksaminer, terminsprøver og årsprøver. Dato og tid for alle prøver vil fremgå af dit skema i Lectio. Det er Undervisningsministeriet, som laver eksamensudtrækket.
Du har mødepligt til disse eksaminer og prøver. Ved sygdom skal du kontakte skolen og give besked. Der kræves lægeerklæring eller anden officiel dokumentation ved sygdom. Dette gælder uanset, om det er en eksamen eller en termins- og årsprøve. Du skal selv betale for en lægeerklæring.

Har du været syg ved en eksamen eller termins- og årsprøve og har dokumenteret det, kommer du til en sygeprøve. Om muligt vil skolen forsøge at lægge en ny prøve i den ordinære eksamensperiode. Hvis det ikke er muligt, vil sygeprøverne typisk blive lagt i august/september i det næstkommende skoleår. Er du blevet syg under din studentereksamen, og det først er muligt at få lagt din eksamen efter sommerferien, vil din pædagogiske leder udregne dit foreløbige eksamensresultat. Hvis du uanset udfaldet af din(e) sygeeksamen(er) skønnes at kunne bestå din studentereksamen, vil vi tilbyde dig at møde op til dimissionen for at blive dimitteret med resten af dine klassekammerater. Du vil dog først modtage dit eksamensbevis, når du har endeligt bestået alle eksamener. Hvis du skal bruge dine karakterer til at søge ind på en videregående uddannelse, vil du altid kunne få en udskrift af dine karakterer med en underskrift fra skolen, som du kan sende til din videregående uddannelsesinstitution.

Er du udeblevet fra en eksamen uden at have kontaktet skolen eller du har været syg uden at have dokumenteret det, kan du risikere ikke at kunne gennemføre dit uddannelsesforløb. Det er vigtigt, at du tager kontakt til skolen eller møder op ved indkaldelse, så vi sammen kan finde en løsning.

 

Snyd ved eksamen, terminsprøver og årsprøver

Snyd er ikke tilladt.
Hvis du snyder ved en termins- eller årsprøve, vil du blive bortvist fra den aktuelle prøve og modtage en skriftlig advarsel.
Ved eksamen gælder bekendtgørelsen ”om visse regler om prøver og eksamener i de gymnasiale uddannelser af d. 27. november 2017”
.

 

Nægtelse af oprykning til næste klassetrin for elever i 1.g, 1. hf og 2.g

Hvis du ved skoleårets afslutning får et særligt lavt gennemsnit under 2,0 (uvægtet snit af dine årskarakterer samt dine eksamensresultater) vil din pædagogiske leder sammen med din studievejleder tage stilling til, om du kan blive rykket op til næste klassetrin. Du vil altid blive indkaldt til en bekymringssamtale og få forelagt dit foreløbige eksamensresultat med årskarakterer, og det vil altid bero på en individuel vurdering, hvorvidt du skal tilbydes oprykning til næste klassetrin.

Din pædagogiske leder kan på grundlag af en faglig vurdering træffe afgørelse om, at du kan få lov til at gå det klassetrin om, som du senest har gennemført, men det vil altid bero på en individuel vurdering, hvorvidt du skal tilbydes denne mulighed eller ikke. Her vil eventuelle sanktioner for brud på skolens studie-ordensregler, særligt i forhold til studieaktivitet, komme med i vurderingen. Du kan også tilbydes at flytte uddannelse internt på Haderslev Katedralskole. Du har ikke retskrav på at få lov til at gå et klassetrin om.

RUSMIDDELPOLITIK

ALKOHOL, RYGNING OG EUFORISERENDE STOFFER

Generelt

Det er ikke tilladt at indtage alkohol af nogen art på skolens område undtaget særlige arrangementer, hvor skolens ledelse tillader det. Det er ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand i forbindelse med undervisningen og aktiviteter, der træder i stedet for undervisning. Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkoholiske drikkevarer i forbindelse med sociale aktiviteter på skolen – dette gælder også ved fredagscafeer og skolefester. Det er heller ikke tilladt at medbringe alkohol til indtagelse ved rejser på ekskursioner eller studieture. Rygning er ikke tilladt i skoletiden. Snus og e-cigaretter sidestilles med tobak og må ikke indtages. ​​​​​​​

 

Handleplan ved brug af euforiserende stoffer

Ved enhver mistanke om påvirket tilstand pga. euforiserende stoffer, træder skolens handleplan i kraft. Vi har et tæt samarbejde med SSP (Skole, Socialforvaltning, Politi) og ved mistanke om indtagelse af euforiserende stoffer, vil en elev altid blive forelagt denne mistanke mundtligt af én af skolens medarbejdere.​​​​​​​ Handleplanen kan læses her.

Advarsler og sanktioner

Overtrædelse af reglerne medfører umiddelbart bortvisning fra undervisningen/skolen. Efterfølgende sanktionerer skolens ledelse i forhold til gældende studie- ordensregler. Ved påvirket tilstand efter indtagelse af euforiserende stoffer, træder skolens handleplan i kraft, hvori gældende sanktioner og tiltag er beskrevet.​​​​​​​

 

IT-REGLER

Skolens udstyr og netværk

Brugernavn og adgangskode er personligt og må ikke overdrages til andre. Der må hverken slettes eller tilføjes programmer på skolens computere og iPads. Skolens computere må ikke bruges kommercielt, og du tager selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere. Det er ulovligt at downloade musikfiler, film og andet beskyttet materiale på skolens computere og netværk. Brug af internet er under strafansvar underlagt de gældende regler i DK. Din adfærd på skolens netværk bliver logget på skolens servere.

Det er ikke tilladt at opkoble privat udstyr på skolens it-løsning ved brug af kabler uden forudgående aftale med it-afdelingen. Din computer skal have et fuldt installeret antivirusprogram installeret, og det er ikke tilladt at anvende ”peer-to-peer” eller ”computer-til-computer” netværk.

 

Papir og computer

Vi forventer, at du medbringer din egen computer, da en stor del af undervisningen foregår på de digitale medier. Skolen kan ikke stille computere til rådighed. En iPad kan ikke erstatte computeren, da en del af de licensbaserede programmer i undervisningen kun virker på en computer.

Vær opmærksom på, at du møder op med en opdateret computer, og at det er en Windows computer eller en Mac computer. iPad’s og Chromebooks samt Linux computere kan ikke bruges.

Hvis du foretrækker at skrive noter i hånden, skal du selv sørge for at medbringe papir, hæfter mv.

 

Hvilke programmer anvender vi?

På HaKa får du adgang til en lang række programmer som anvendes i undervisningen. Du vil blive introduceret til alle programmer i takt med at de anvendes i undervisningen. 

På skolen anvendes Office 365 som du får adgang til.

Af andre programmer kan nævnes:  Maple, AppWriter, Ordbogen.com, Min læring. Det er typisk dit Uni-login/MitId, som du anvender til at benytte programmerne.
 

Windows pc-krav.

Minimum:

Anbefalet eller bedre:

CPU:  2 kerner, 1.6 Ghz

GPU: Ikke nødvendigt

Netværk: Trådløst netværkskort som kan køre 802.11n

RAM: 4GB

Opbevaring: SSD 126 GB

Operativsystem: Windows 10 version 21H1 og 21H2 (De to nyeste Windows versioner) eller Windows 11

CPU: 4 kerner, 1.6 Ghz

GPU: Ikke nødvendigt

Netværk: Trådløst netværkskort som kan køre 802.11ac

RAM: 8GB

Opbevaring: SSD 256 GB

Operativsystem: Windows 10 version 21H1 og 21H2 (De to nyeste Windows versioner) eller Windows 11

 

Mac pc-krav

Minimum:

Anbefalet:

CPU:  intel 2 kerner, 1.6 Ghz

GPU: Ikke nødvendigt

Netværk: Trådløst netværkskort som kan køre 802.11n

RAM: 4GB

Opbevaring: SSD 126 GB

Operativsystem: De to nyeste Mac versioner

(hvis man har en ældre version kan man ikke installere Office pakken)

CPU:  Apple M1

GPU: Ikke nødvendigt

Netværk: Trådløst netværkskort som kan køre 802.11ac

RAM: 8GB

Opbevaring: SSD 256 GB

Operativsystem: Den nyeste Mac version

 

 

Lectio - skolens elektroniske platform

Lectio er vores elektroniske platform som alle benytter, og det er et uundværligt redskab. Det er her, at du finder alle informationer, uanset om det er dit skema, dine opgaver eller beskeder. Skriftlige afleveringsopgaver og eksamensopgaver skal også uploades på Lectio.

Du har pligt til mindst én gang om dagen på skoledage at logge ind på Lectio for at holde dig orienteret samt svare på eventuelle beskeder fra skolens ansatte.

Da det er skolens officielle elektroniske platform, må beskeder på Lectio kun anvendes til kommunikation omkring undervisning og skolerelaterede aktiviteter. Beskeder af privat karakter accepteres ikke, og administrator har til enhver tid ret til at fjerne private beskeder.

 

Plagiat, inspiration eller snyd

Dine opgaver afleveres elektronisk i Lectio i pdf-format. Du kan blive bedt om at aflevere i et andet format af din lærer, hvis det er fagligt begrundet. Alle afleverede opgaver bliver kontrolleret for plagiat, og konstateres der plagiat, indberettes dette til den pædagogiske leder. Snyd udløser en skriftlig advarsel og kan i graverende tilfælde medføre bortvisning fra skolen. ​​​​​​​Se i øvrigt under afsnittet "Skriftlige afleveringer".

 

Digital dannelse

Skolen ønsker, at alle elever lærer at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i den virtuelle verden. Vi forventer, at du kan forholde dig positivt, og at du nøje overvejer dine egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer i den virtuelle verden. Skolen tillader ikke, at sociale medier bruges til mobning eller anden form for negativ eksponering af elever og ansatte på skolen.

Det er til enhver tid lærerens ret at anvise, hvornår computeren skal anvendes, og hvornår den ikke skal anvendes i undervisningen.

Skolen håndterer krænkelser af andre medstuderende på sociale medier og andre steder på Internettet. Skolen kan iværksætte en række sanktioner alt efter sagens grovhed:

 • Forbud mod at medbringe mobiltelefon på skolen
 • Hel eller delvis udelukkelse fra konkrete typer af arrangementer og aktiviteter på skolen
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen indtil 10 dage
 • Bortvisning fra skolen eller overflytning til en anden institution

 

Kopi og Licensafgift 

Du får adgang til skolens printer, og en del af dine undervisningsmaterialer vil du få udleveret i kopi og i kompendier.  Ud over dette får du også adgang til Microsoft Office 365 og Google samt andre programmer der stilles til rådighed i forbindelse med undervisningen.

Skolen opkræver årligt en kopiafgift på 315 kr. Du får i velkomstbrevet i din e-Boks oplyst, hvilket kontonummer, du skal overføre pengene til.

 

Advarsler og sanktioner

Overtræder du reglerne kan det medføre, at du mister din ret til at bruge skolens netværk, og din ret til at bruge skolens computere vil blive inddraget. I særlige grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse.​​​​​​​

 

EKSKURSIONSREGLER

Deltagelse

I løbet af din studietid vil du komme på ekskursioner og studietur. Når du er af sted, har du undervisning udenfor skolen. Det betyder, at skolens studie-ordensregler stadig gælder, selvom du ikke er på skolen.

Når du er af sted, har du både undervisningsaktiviteter og fritidsaktiviteter. Undervisningsaktiviteterne er obligatoriske, og her er der mødepligt. Det er dine lærere, der bestemmer, hvilke aktiviteter, der er undervisning og hvornår, der er fritid. Det er også dine lærere, der bestemmer andre regler, som er gældende på turen. Det kan for eksempel være regler om hjemkomst på hotellet om aftenen. Generelt forventer skolen, at du på både ekskursioner og på studieturen opfører dig som en værdig repræsentant for skolen. Det betyder blandt andet, at:

 • du ved din opførsel ikke må bringe dig selv i fare eller i konflikt med de lokale myndigheder.
 • du ved din opførsel ikke må bringe andre i fare.
 • du ved din opførsel ikke må fornærme, genere eller på anden måde bringe dig selv i konflikt med andre på hoteller, besøgssteder eller i det offentlige rum.
 • du har altid et medansvar for, at din opførsel er med til, at dine kammerater også opfylder disse krav.
 • du overholder altid et andet lands love, og at du viser respekt for landets kultur.
 • Indtagelse af alkohol er som udgangspunkt forbudt. Dine lærere vurderer om der kan gives dispensation i særlige tilfælde.

Inden studierejsen skal du underskrive et dokument med de gældende studie-ordensregler for turen.
Hvis du ikke overholder reglerne, vil du blive sendt hjem for egen regning. Er du under 18 år bliver dine forældre/værge informeret inden hjemsendelse. Er du under 18 år, kræver visse lande, at dine lærere rejser med en myndighedserklæring, som dine forældre vil blive bedt om at udfylde inden afrejse.

 

Betaling

Du vil blive afkrævet et beløb for ekskursioner og studietur. Der gælder for både stx og hf, at elevbetalingen for 1-dagsekskursioner er 90 kr. og for 3-dagesekskursioner er det 700 kr.
På hf er elevbetalingen for studieturen 3000 kr.
På stx er elevbetalingen for studieturen 5000 kr.
Alle beløb er uden forplejning og kan ikke overskrides.

Har du ikke mulighed for at betale det fastlagte beløb, er der mulighed for at søge hjælpe fra Holbergfonden. Du kan få et ansøgningsskema på kontoret. Det er dog kun muligt at søge om økonomisk hjælp til studieturen, og der kan maksimalt støttes med et beløb på 1000 kr.

Hvis du efter at have betalt til studietur afmeldes skolen, får du ikke de indbetalte penge retur. Dine lærere vil så hurtigt som muligt afmelde dig studieturen og i visse tilfælde vil rejsebureauet tilbagebetale dele af indbetalingen. Dette afhænger dog helt af, hvornår du melder fra til rejseaktiviteten. Jo tættere på afrejse, jo sværere er det at få penge retur. Skolen har ingen forsikring på vores elever, og det gælder også, hvis du afmeldes turen. Det vil altid være en sag mellem dit eget forsikringsselskab og det pågældende rejsebureau, om du kan få penge retur, når du afmeldes aktiviteten. Dine lærere kan hjælpe med kontaktoplysninger til rejsebureauet. Samme forhold gør sig gældende, hvis rejsebureauet eller skolen ikke kan gennemføre rejsen som planlagt og derfor ser sig nødsaget til at aflyse rejsen. Skolen vil være behjælpelig med at videreformidle information til dig, men har intet økonomisk ansvar i forbindelse med aflysningen.

 

Ansvar og forsikring

Haderslev Katedralskole har ikke en fælles forsikring for alle elever. Du har som elev på HaKa selv ansvaret for dine ejendele, din færden og dine handlinger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at være dækket af enten din egen eller dine forældres forsikring. Dette gælder også ved ekskursioner og skolerelaterede ture.​​​​​​​